Bèo tây

Tên khác Tên dân gian: Bèo tây, bèo Nhật Bản, lục bình, bèo lộc bình,...