IPL – Phát triển hạt giống lãnh đạo – Pay it forward

Thật may mắn và vinh dự khi tôi được là 1 trong những thành viên khóa đầu tiên của dự án IPL ( https://www.ipl.edu.vn ). Với triết lý của chương trình là “Pay it forward”, tôi có trách nhiệm chia sẻ những kiến thức, thông tin và hiểu biết của mình với các bạn quan tâm đến chương trình này.

IPL

Đây là bài viết giới thiệu tổng quan nhất về các môn học và các hoạt động ngoại khóa của chương trình IPL. Tôi sẽ cố gắng hết sức để người đọc có thể nhanh chóng nắm bắt được các tư tưởng, kiến thức nền tảng về quản trị và điều hành doanh nghiệp thông qua kinh nghiệm và kiến thức của mình.

Và tất nhiên, sẽ có các quan điểm, quan niệm cá nhân trong các bài viết, tôi rất mong nhận được ý kiến phản biện, trao đổi từ phía các bạn.

IPL – Phát triển hạt giống lãnh đạo – Pay it forward

IPL – Phát triển hạt giống lãnh đạo – Pay it forward

Hệ thống môn học

Phần I: Tư tưởng chủ đạo của chương trình

 1. Bàn về Sự học (Learning Revolution)
 2. Quản trị Cuộc đời (Life Management)
 3. Chân dung Lãnh đạo (On Becoming a Leader)
 4. Tư tưởng Kinh doanh (Business Ideology)

Phần II: Mô hình quản trị của chương trình

 1. Hệ thống quản lý doanh nghiệp (Corporate Governance)
 2. Văn hóa & Văn hóa Doanh nghiệp (Culture & Corporate Culture)
 3. Chiến lược Công ty (Corporate Stratergy)
 4. Phát triển Năng lực Lãnh đạo (Leadership Development Program)

Phần III: Quản trị chức năng dành cho Lãnh đạo

 1. Quản trị Kế toán dành cho Lãnh đạo (Accounting for Leader)
 2. Quản trị Tài chính dành cho Lãnh đạo (Finance for Leader)
 3. Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo (HRM for Leader)
 4. Quản trị Marketing dành cho Lãnh đạo (Marketing for Leader)

Phần IV: Môi trường kinh doanh và kiến thức bổ trợ

 1. Thương mại Quốc tế (International Trading)
 2. Triết học Đương đại (Current Philosophy)
 3. Nguyên tắc Sử dụng Dịch vụ Tư vấn (How to Use the Consultancy Services) (*)
 4. Pháp luật Kinh doanh (Laws and Regulations in Business)
 5. Giới thiệu Kỹ năng Quản lý Bổ trợ (Introduction to the Soft Skills) (*)
 6. Kinh tế học (Economics) (Việt Nam & thế giới; Vi mô & Vĩ mô)

Chương trình Top Talk – đối thoại với người dẫn đầu

Đây là một chuỗi các chương trình do chương trình IPL hoặc do chính các bạn IPL tổ chức.

Sách bạn nên đọc

Đây là một số quyển sách tôi đã đọc và có tổng hợp tóm tắt lại