Quế chi

Cũng như phòng phong và hoàng cầm thì Quế chi cũng là một thành phần...