• Home
  • quản trị tài chính dành cho lãnh đạo

Tag Archive

Tag Archives for " quản trị tài chính dành cho lãnh đạo "

06 – Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo – Quản trị tài chính & Mục tiêu tài chính

Bài viết tổng hợp này so với tài liệu gốc mà chương trình cung cấp cho chúng tôi, hầu như tôi giữ nguyên bởi vì tài liệu này  sẽ cung cấp cho các bạn các ý niệm và định nghĩa cơ bản liên quan đến tài chính. Để có thể hiểu rõ hơn các khái […]

Tiếp tục đọc

06 – Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo – Getting started

Đang làm dở tổng kết môn học tài chính. Nhưng hiện tại, tôi cần nghiên cứu nhiều hơn về tài chính để áp dụng cho Công ty, nên tạm thời chuyển sang môn “Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo”. Về môn học này bao gồm nhiều định nghĩa chuyên ngành, cũng như nội […]

Tiếp tục đọc