Niễng

Tên khác Tên thường dùng: Niễng, Niễng niễng, Cây lúa miêu, Cô mễ. Trung Quốc...