Mã thầy

Tên khác: Tên thường gọi: Mã thầy còn gọi là Củ năn, Bột tề, Địa...