Thị đế

Tên khác Thị đế là tai quả Hồng còn gọi là Thị đinh, Tai hồng,...