Ba chẽ

Tên Gọi Khác Tên thường goi: Vị thuốc Ba chẽ còn gọi là Đậu Bạc...