• Home
 • IPL

06 – Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo – Getting started

Đang làm dở tổng kết môn học tài chính. Nhưng hiện tại, tôi cần nghiên cứu nhiều hơn về tài chính để áp dụng cho Công ty, nên tạm thời chuyển sang môn “Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo”. Về môn học này bao gồm nhiều định nghĩa chuyên ngành, cũng như nội dung xung quanh nó => do vậy, môn học này tôi sẽ sử dụng phương pháp tổng hợp thông qua mindmap để các bạn có thể theo dõi được dễ dàng hơn.

Quan-tri-tai-chinh

Quản trị tài chính

1. Tài liệu tham khảo cần nghiên cứu

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 • Tác giả: Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (Đại học Florida)
 • Nhà xuất bản: Cengage Learning (bản tiếng Việt)
 • Năm xuất bản: 2009
 • Số trang: 988 trang
 • Link tham khảo: http://www.vinabook.com/quan-tri-tai-chinh-m11i33718.html

Theo quan điểm của tôi, chỉ cần các bạn nghiên cứu thật kỹ quyển quản trị tài chính này -> đủ kiến thức nền tảng để có thể thực hiện công việc Quản trị tài chính và từ đó phát triển chuyên sâu.

Các nguồn tài liệu tham khảo tiếng Anh (không bắt buộc)

 • http://www.investopedia.com
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_finance
 • Google search: corporate finance, investment decision, working capital management,
 • financing decision
 • Books with titles such as “Fundamentals of Corporate Finance”, “Essentials of Corporate
 • Finance” or similar.

2. Khung nội dung môn học

 1. Quản trị tài chính và mục tiêu tài chính
 2. Quyết định đầu tư
 3. Kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách
 4. Quản lý vốn lưu động
 5. Huy động vốn
 6. Phân tích báo cáo Tài chính (tổng hợp)
 7. Định giá doanh nghiệp, định giá chứng khoán

3. Keynotes

Các điểm nhấn của môn học được thầy Dương Hải cung cấp cho chúng tôi vào cuối môn học. Tuy nhiên, tôi cung cấp trước, để các bạn có thể nghiên cứu có trọng tâm hơn.

 1. Quản trị tài chính nhằm mục tiêu tối đa hóa giá trị của cổ đông.
 2. Đánh giá dự án đầu tư vốn nên kết hợp Payback Period, NPV và IRR.
 3. Kế hoạch ngân sách là công cụ quản lý. Phải lập một Kế hoạch bán hàng khả thi dựa trên các giả địch hợp lý.
 4. Kế hoạch tiền mặt phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh.
 5. Cash pays bills; Accounting profits don’t.
 6. Khi bán nợ phải biết rõ mình bán cho ai, phải đối chiếu công nợ và lập bảng phân tích tuổi nợ; lập chính sách bán nợ cho từng vùng bán hàng.
 7. Nên dùng tín dụng thương mại (chiếm dụng vốn) và thấu chi tài khoản (có thể âm tài khoản tại ngân hàng).
 8. Quá nhiều hàng tồn kho là dấu hiệu của những khoản lỗ trong tương lai.
 9. Vay càng nhiều thì rủi ro tài chính càng cao.
 10. Huy động vốn bằng trái phiếu công ty có nhiều ưu điểm.

Chúc các bạn thu được một điều gì đó cho mình, cho bộ phận của mình, cho doanh nghiệp của mình từ chủ đề này.

Truong Du
 

Chào mừng bạn!
Kiến thức trên blog đã giúp tôi thành công, tôi muốn chia sẻ với bạn. Đây là điều duy nhất để tôi duy trì blog này.
Cám ơn bạn đã đến đây.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments