HỌC VÀ LÀM BẰNG ĐAM MÊ

03 – Hệ thống Quản Lý Doanh Nghiệp – Phương pháp quản lý DN phổ biến

Published in IPL - 0 Comments
Hình: 4 phương pháp QL DN phổ biến

Hiện tại đã kết thúc môn học, trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành hệ thống kiến thức để mai còn tổng hợp! ^^

4 Phương pháp quản lý doanh nghiệp phổ biến, tổng quan:

1. Quản lý theo nhiệm vụ

Thực hiện Quản lý theo nhiệm vụ, do lười nên tôi viết luôn, kô xử dụng flowchart để thể hiện lại. ^^
– Khoa học QL
– Đặc điểm của DN
=>
– Nhiệm vụ của DN được phân cho các phòng ban
=>
– Xác định các chức danh và mô tả công việc
– Xác định tiêu chí kiểm soát
=>
– Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

2. Quản lý theo mục tiêu

Thực hiện Quản lý theo mục tiêu:
– Thiết lập mục tiêu SMART
– Tiêu chuẩn đánh giá
– Chọn các hoạt động phù hợp
=>
– Tổ chức hoạt động thực hiện mục tiêu
=>
– Trên/dưới xem xét đánh giá định kỳ kết quả thực hiện
– Có điều chỉnh cho phù hợp
=>
– Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu

3. Quản lý theo quy trình

Thực hiện quản lý theo quy trình:
– Chuỗi giá trị các sản phẩm của DN
– Mục tiêu/to chức/đặc điểm/môi trường -> hoạt động kinh doanh của DN
=>
– Xác định các QT
– Tạo và thiết lập QT
=>
– Tổ chức hd theo QT
– Quản lý QT
=>
– Thiết lập
– Kiểm soát
– Cải tiến
=>
– Đánh giá kết quả và quá trình thực hiện

4. Quản lý dự án

Thằng này đã gửi tài liệu để ngâm kíu sâu -> kô trình bày ở đây. List danh sách các hạng mục cần quản lý theo PMI:
– Integration
– Scope
– Time
– Cost
– Quality
– Human Resource
– Communication
– Risk
– Procument

Đã có bản so sánh về ưu và nhược điểm của phương pháp trên, mình sẽ post sau.

>