03 – Hệ thống Quản Lý Doanh Nghiệp – Phương pháp quản lý DN phổ biến

Hình: 4 phương pháp QL DN phổ biến

Hiện tại đã kết thúc môn học, trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành hệ thống kiến thức để mai còn tổng hợp! ^^

4 Phương pháp quản lý doanh nghiệp phổ biến, tổng quan:

1. Quản lý theo nhiệm vụ

Thực hiện Quản lý theo nhiệm vụ, do lười nên tôi viết luôn, kô xử dụng flowchart để thể hiện lại. ^^
– Khoa học QL
– Đặc điểm của DN
=>
– Nhiệm vụ của DN được phân cho các phòng ban
=>
– Xác định các chức danh và mô tả công việc
– Xác định tiêu chí kiểm soát
=>
– Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

2. Quản lý theo mục tiêu

Thực hiện Quản lý theo mục tiêu:
– Thiết lập mục tiêu SMART
– Tiêu chuẩn đánh giá
– Chọn các hoạt động phù hợp
=>
– Tổ chức hoạt động thực hiện mục tiêu
=>
– Trên/dưới xem xét đánh giá định kỳ kết quả thực hiện
– Có điều chỉnh cho phù hợp
=>
– Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu

3. Quản lý theo quy trình

Thực hiện quản lý theo quy trình:
– Chuỗi giá trị các sản phẩm của DN
– Mục tiêu/to chức/đặc điểm/môi trường -> hoạt động kinh doanh của DN
=>
– Xác định các QT
– Tạo và thiết lập QT
=>
– Tổ chức hd theo QT
– Quản lý QT
=>
– Thiết lập
– Kiểm soát
– Cải tiến
=>
– Đánh giá kết quả và quá trình thực hiện

4. Quản lý dự án

Thằng này đã gửi tài liệu để ngâm kíu sâu -> kô trình bày ở đây. List danh sách các hạng mục cần quản lý theo PMI:
– Integration
– Scope
– Time
– Cost
– Quality
– Human Resource
– Communication
– Risk
– Procument

Đã có bản so sánh về ưu và nhược điểm của phương pháp trên, mình sẽ post sau.

Trưởng Dư

Chào mừng bạn!
Kiến thức trên blog đã giúp tôi thành công, tôi muốn chia sẻ với bạn. Đây là điều duy nhất để tôi duy trì blog này.
Cám ơn bạn đã đến đây.

>
error: Website được bảo vệ !!